}>j>>>f D~eRVoRVov~/v~/@v~/*v~/v~Av~a^v~ v~Av;RVRuRVRVERVR[R!RVv5R Vߒ RVv~Vv5+ v~v5V v4;0ВR"RVn>BCv?v~ v~WtBv~ v4V%v~WAv1+v=+v1+v~Wv2V#v~*v1v=v1Bv~WvA(0FPv=Cv~WvA(0FPv=Av~Wv=Bv~Wv4$R&Rv2V6v~WВRVvA,Vv26RVؚv~Wv4$R&R˒&R +$v~Wv4V&V%+$v~Wv4V%v4$R&Rv26 V6v4V%v~Wv~WВR ;R 9R 7R 5v1Bv~WvA(0FPv1Gv~Wv=Cv~WvA(0FPv=Av~Wv=Bv~Wv4;Rv~WВR VR VR V"R VR VR VTVv? T V v~WvA,Vv3% v~WvA,Vv4%R%v~WϚ$v~Wv4+%vA,Vv? V#v~WvA,Vv24v>TVv~"v~WvA,Vv3! v~WvA,Vv4vAT9V v~WvA,Vv? Vzv26Rv4%R"v~Wkv~Wf v~Wv~_vA,VZvCRv267v4ov4v~Wv25v>TVv~vv~WvA/ Vv28RGvA/ V'v28R!V8vCRJv~eoJv~ev20v~v22v~vAV,vA/Vv28RV>ˎBv~ v~Vv1VV8v~v23v~vAV,vA,Vv4RRVv2V7v~Wv2+7v~WvA,VRV RXRVRVRRV,Vv4$RV+$v~W,Vv2RR'Iv~evCVvA(.vW+'+(+*V+oIv~evC+vA(.vW+*+++'V(vA.VYv~WT,VQv2RR'Hv~evCVvA(.vW+'+(+*V+oHv~evC+vA(.vW+*+++'V(vA.Vv~W,Vv2RR'Gv~evCVvA(.vW+'+(+*V+oGv~evC+vA(.vW+*+++'V(vA.Vv~Wޒ,Vv2RR'Fv~evCVvA(.vW+'+(+*V+oFv~evC+vA(.vW+*+++'V(vA.Vv~WvA,Vv?RVv~WvA,Vv~WvA,Vv=Bd>˦Bv~ v~WouvQ0vA,m>ˮBv~ v~Wocv~YRv1@(vQV2v~ v~WoPv1AvA,H>ˮBv~ v~Wo>v~Yv~ v1@yv~Wo.v1 v~Wo&v~R v>,v~Wov=V4 v>+v~Wo v1> >˺Bv~ v~wZv~";@VRRɀRV9RVR VR VRVRVRVRVRVRVR VRV RVR VRVR[RVRVRVuRVRVRVRVRcR|R#V R"VZR gR!YR$HR%VКv~v3v~v2+6v4+&v3A < >v4BCv~ v4>BCv~ o%v26Rv~v3v~vA:v4,vW+'+(vA+,vQV?vA+,vA+,o~vA+,v~v23v~orv~v~v4+vA+,ogvA+,+/v2+8v~v23v~oWvW+*+++'+(vA+,oMvW+*+++'+(vA+.+,oBv~Co?vA+,v~VvW+*++o5v~VvA+,o/v~o*vQV1v1v~WovW+*+++'+(ov~WvW+*+++'+(o vW+*+++'+(v~W&v~W̖ĒR&zV Vv v >BzCv~ šǖϚ>Bv~ v3v~v3v~vA+,vQ?Vv~v4X]Tv~e>Bv~ v~v2+)>,+*v>=BCv~ v>V8v~RV6v~W1>PBv~ vl;BCv~ v2;vA9v3v2+:>,Bv~ v<>̄BCDE Fv~ v<>̠"BC#D'E(Fv~ v<>̼8BC9D=E>Fv~ v=>ڒBCDEFv~ v~vW>+'BV(v~ vA(,vC v~v26Rv~W+7v~W~>Bv~ v<++*v=+v@+4v1>.BCv~ vQV1v1vAV,U>@Bv~ v~VvWV*(,UUv1BvWV'V)v=AvWV'()v=BvWV'()33v=CvWV'()UUv~.v26V v~V>JBv~ v~W>fBv~ v3 \v~v3v~v3 vQ+?v3 vA,ޏ>tBv~ vA(,ҏ>͔Bv~ vA+,Ǐ>͢Bv~ vA6+9v2/v~v3v~vAVd,>ͰBv~ v3 v~v3v~v3 vA,>;Bv~ v2/v~v21v~vA6+9Vd,y>̚Bv~ vA+,n>ښBv~ vAV2,b>Bv~ vC>BCDEFv~ vAVd,F>Bv~ vWV*V,V'V)vAVd,(.:.>0Bv~ vWV*(,V'()vAVd,(.:>LBv~ vWV*(,33V'()33vAVd,(.:>hBv~ vWV*(,UUV'()UUvAVd,(.:>΄Bv~ v~Vv4+<ُ>ΖBv~ v~yv~vA(,Ǐ>ζBv~ vA(,,v~W>Bv~ v~vW+*V+vAV,v?V> Bv~ v1>.BCv~ vWV*V,V'V)> Bv~ vA(,vC v~v~or>4Bv~ vA(,,og>RBv~ vA(,,o\>lBv~ v=+4v~foP>ψBv~ v5V+ + vϒBv~ vv?+v1vQV1v~Wo>ϜBv~ v1++v=+vAVd,o >ϬBv~ v~Wv2R RRRvQ"v4SVSVڈRv2)RvBRvA?v~ovA?v~\v? v~v~Zv2#RVRVRV?RV.RVRVRVR{RMR V$ vA?vB2\:v~vA:vBvAT9V!vBR2v~vA?vB2vA\9vB]v~vBv~v2V$vA:vBvAT9Vv4RVkKvBTVvBv4RVRVvA:vB vA9]UVD$v~% vA?vB\&v~vA:vB vA9]UV,vB'\v~vA9\\?vB] v~vBv~vBvQ'V*+)V(v~9v2V%vA:;vB vA9VUVv4RVRRVޒRRVגRxv? T Vv~yvB/v~% vA?vB\&v~vA:vB vA9]UV,vB'\v~vA9\\?vB] v~vBv~vBvQ'V*+)V(v~9v2V%vA:;vB vA9VUVv4RRRfRR`RV? v~:vA9vB\TVv1?V*(vQ#vAT9V v4RRv~v2+(+,+'vBTVvBR vA:vB>vAT9Vv4RvA:vBvAT9Vv~v1V?v~֒$ vA?vB2\&v~vA:vBvAT9V.vBR(2v~vA?vB2vA\9vB]v~vBv~vBvQ'V*+)V(v~9v2V$vA:vBvAT9V v4RVv~o}v~oyvBvAT9V#v4R!okvQ&R +&v4RRv4RvQ#vA(T9VQv~oLv~oHv~oDvA?RVv2(vQ@"v~v4RvB&v~ovB:v~ov~=v~vB;v~v2,R+(;vA9VRV v2#RvQV&RYVRNRV RcRtRkoRPRGoRV R R1R(oR R >šByCv~ o_>ҚBv~ oU>Bv~ oN>Bv~ vC v~oB> Bv~ o;><Bv~ o4>LBv~ o->ZBv~ o&>vBv~ vC v~o>ЈBv~ vCv~o>ТBv~ o>жBv~ v2y#v2Y#"#RVRVRV?RVRVRVTRVSV_RR VGRv~yv~RVv~yv~vA:t9גRv~yv3v~vA9v~v<v2+.vBR v~yv~vA:r9R v~yv~vA:r99vBRVv~yv~Rv~yv~R v~yv~vA:r9R v~yv~vA:r9R v~yv~vA:r99vBRv~v2+%RVv~yv~v~/Rv~yvA+9v~v<v3R v~yv~vA:t9RVv~yv~ozRv~yv~R v~yv~vA:t9R v~yv~vA:t9v2+$oVR&v~yv~o R v~yv~v~/Rv;+4v~yv~v~/R+v~yv~vA:t9o!R v~yv;V4v<Rv~yv;V4v<v3v~XVv~v2ov~Tv2>v2<>v3v~v3>;BDOFv~ v3v~>BCv~ (vAB07Ʌ;EVDIdBɅ(vA07BɅ;B%ɅhZ2i-;3-BɅ;vB@-;v;vAB70ɅVDdBɅv;>+4v<+B+*4v=+ v2V*v~ v2)v~Vv;+4v<++*4v=+ v2+%+$V)V*v2)R*Rv~v;V4v<V4V*v= Vv~v2+)+*;vA9v2V#SSv=S vQT#VT$V"vQ$vQ+'V*V(v2#RVRVRV RV'RVRV/R0R RVR V#v4RR'vB,\v~vB&v~v5rvB&v~vB/vQ'v4RDRVv5*RvB\v~vB8v~vB8vQ'vB\v~vB8v~vB8vQ'vB\v~vB7v~vB7vQ'vB,\v~vB/v~v5vB/v~vB/vQ'vB8v~vB8vQ'vBv~v2'vBv~vB>vQB'Cv2D'Ev~ o vCv~vCvQ'vQ>R'Bv2C'Dv~ oQvB9v~vB:v~vB:vQ'o@vB\v~vB?v~vB?vQ'o.v~vB;v~vQ+*o"vB2v~vB&v~vB&vQ'ovBv~vB?v~vB?vQ'vQ*Rv~9vA:;vB>vA9VUVv2#RRvBVovB+vCR$vA:vB>vA9VUVv2#R R RR vBRvBVv46RR(,oR(oV-1dȔ-o(vA7vQ;6V!'v;VeV,VV VvC?o vC( ovC(,SVpUV (GR VJ*ģw܂+Ēv~V3pVV VVޓ֔SC8SDV)R!RVIZRVIVIv~RV VIVFIFv~eR0V/RVsR2VR2VR V R VRVRV[RVIR V5R3VR4VR5VRFV}RVRVRV RVRV3RV$RVRVRoR'RVRVv;RVv4V V?}VI̔YIR4R,RVR Vv~/I-Ig_ϩg˩v~hTv~/-Ig_ϩg˩v~hCv~h=v~h7VIR Vv~/IV-bVY0VD+V˂ +Vv~tV VVIRVzv~TIV-bVY0VD+Vʂ +Vv~tV V vXV-r-V*r**V(*ZRVv~~+JV)iIVVv~c JTJVv~V􈩏v~Rv~Rv~pVVIVVV0VD+Vv~+Vv~tVo`pVo\V\]܇\݈J]܆B\v~RVVVD0+V+Vv~tVo2VV (;VD+V얂􊣖G0HFVFFGF+Vv~tVV pVv=V .V /V 2V1V V#VD+Vɂ+IYǖ IIRV+'V0v~tV'V Rv4;v1>݌.BCv~ v1>ݤ-BCv~ v1V>v~Wv1+>v~Wo{VVVN+0+V+VEVTVGV VIVNVTV VSVTV V1+Vv~tVVoIv4V&v3 o@ţvXyǖ.v~o7vX+&o3v~o/VVYVVD+V 얂􊣖0ǖ +Vv~tV Vo pVV.Ryv~ēvX&R+&)+VoVRVyv~ĥVš.,ǗSVSUSVSVSpS/SSVwv ĒvTVv~Țv~R pVV V** VV RW( **o (+**VomR=( **o (+**Ŋwv ĒvTVNVoJR(*o(+**ő* wǖVo/(Vo+vR+RR# o!pVwVVV o* ** wV+Vo)Vyv~LR[yv~_R &R @R R3oMrRRRĊrVĊtt ĒR7Vo4Vo/šppǖ+)+tɖo!V Vorőtǖ+ɖor 0rőǖĊrVĊt V v@ VVv;v@.;v;v@#0v;v@)24. V//40 V/142 V/3/v;v@1v;v@3v;v~Ǎv~v;-,v@! v;v=v;v?v;v?"v>8v<* v=v@ov=v?o >v?o3v~,v?v>v?v>v@ VVv;(.v@ VRVvA@6Iv@ vA;A6NVt~>88r9o6;]; v~/v<+vCRv;*vv=v~?v=vA4 v<1vA v>v@9v;!vAv~v@ VVv?bv>8,v<* v> v;Vou;vAv>vAv> v=v@v>v;+oYv? ;v>;;v=V&Vo&^v~Ŭv= v>9v~Fv>;9 >v;+o'R ;o;Ė3v@v> v?3v>v;+v~v>RvAv>vAv~svA\ "$vvAv~v@ VNV;v>Bv~hv>ZVVcV?vB( v~#vB v>vCv~#vC vB TV>ZBCDv~ v~Vv=v1Vv@ VfVv~vQ.v~ vB=vQ*RvB=vCv?RvQ (vQ(V +*ovB=vCvC v2#RvCrv4R$vBRv2&v>vCTVTV>pBv~ v2V&V' .v~Ÿv2#R ;vA9v3VT VvW~v2#R ;vA9v3VTVvW~v2#R (R,RvWv1 VVv~ v1 VaV ; ݁V .D BD ĊB ݁DDBBVz DD ݁DDVlDD ݁DDVrDDVA݁DDVvWV8;v"v@qv|iv++ + + + >g]@ @v@v̑P?? (??̑P! ? ( ̑P"!!?P!!(!̑P#""?""("̑P$##P@##(#̑P%$$P$$($̑P&%%@%%(%̑P'&&@&&(&̑P''?''('?)(?(?*)?)?+*?*?,+?+?-,?,?.-?-?/...(.?/?/(/(((̑P + + + + v3"""+4v#viv"o6v̔P 76666 6̔P 7777 7viv"@q iv~KAv̑PPv~Pvş˩vviq vV͔?!˩ ͔?"˩!͔?#˩"͔?$˩#͔?%˩$͔?&˩%͔?'˩&͔?(˩'͔?)˩(͔?*˩)͔?+˩*͔?,˩+͔?-˩,͔?.˩-͔?/˩.͔?˩/@q vĪ̕P! ̕P"!̕P#"̕P$#̕P%$̕P&%̕P'&̕P('̕P)(̕P*)̕P+*̕P,+̕P-,̕P.-̕P/.̕P/ ] P̕PPP P ?̕PPPP@?@v@vVv@v,    vAv,  Vv)Gv)BVv%ov)BVv%ov)BVv%ov)BVv%ov)BVv%ov)BVv%ov)BVv%ov)BVv%ov)BVv%ov)BVv%ov)BVv%ov)BVv%ov)BVv%ov)BVv%ov)BVv%ov)BVv%ov)BVv%ov)BVv%ov)BVv%ovi½ý)BVv0 v~:v~Avv3žľV!vvvi½ý)BV@ov0 @v~Çv@v3žľV!vvv)BVv%ov)BVv%ov)BVv%ovi½ý)BVvXV v~Iv~v3žľV!vvv)BVv%ov½ýi)BVv~VvM>ܚBv~ v=v1Vo>Bv~ v=v1Vžv3ľV!vvv)BVv%ov)BVv%ov)BVv%ov)BVv%ov)BVv%ov)BVv%ov)BVv0 vv3vV!vv)BVv%ov)BVv%ov)BVv%ov)BVv%ov)BVv%ov)BVv%ov)BVv%ov)BVv%ov)BVv%ov)BVvQ%R v vV<-5Po v vV<4v;(v vVvH+/ J+- @+, I+. V  V ov~Ŀvžv3ľ(!vvv)BVv%ov)BVv%ov)BVv%ov)BVv%ov)BVv%ov)BVv%ov)BVv%ov)BVv%ov)BVv%ov)BVv%ov)BVv%ov)BVv%ov)BVv%ov)BVv%ov)BVv%ov)BVv%ov)BVv%ov)BVv%ov)BVv%ov)BVv%ov)BVvvv)BVv%ov)BVv%ov~V;; vFiv~ RR/`o`v~Vov1 v~;; v&v/v>,iBDFv~ vF>gRV+ŚoTVĚ(o]UVĚ(ŀo ;BVɅŚ( (oV(o(.(V(o.BɅv;,vQ%R vv;V\,o vv;V,vV33v;,;v3V0Z˪ʫvA@6vCRv3VAo v3Vov3o+3vCRvQ%R%vCvQ%RvCRvQ% vQ%vC ovvBo v vBv3HRVVRVRVRqVRV1VRVyV YV( YV RV R['+\ PQo. SB T7o! _V _) Z& \o Xonv~Cog(v~Co`o],oZv2oUv2oPqoMv2oHVoEi)VVVŊ;o5Z+ŚVv~C)>ԢVV;~oZ+ŚVv~C)>VV;~oVv2RVRMRqVRV51V X'+v0v~o@vW6(6v~o7RVo3i)VVo&ޚ)>ԢVVĕVv~oށ)>撦VVĕVv~vC>8 BCv~ vCRR Rv4o RVoov4Yy6R V >DBv~ o>~Bv~ ʝRV >ӲBv~ o>ȚBv~ v4RV RR$Ro'R R#>Bv~ o> Bv~ o>2Bv~ o>ZBv~ o>ԂBv~ ;v"pv @h+P P ?@(++V( S+  P P@   ? PVdVdv (v#̕P (̕Pv#h@ ++ vv+P ?@(++V( S+  P P@   ? PVdVd((h ++ vv+P ?@(++V( S+  P P@   ? PVdVd((v3&v#v++ vviv3+'v~kv~v~v"@ov PPviv"@ov PP@viv"@ov viv"@ovi̕PPv"@ov  vioԚVov~>шBv~ )>VVĊԒv~[RWRV4RV&R+V#(v4@2)>Ԣ 6VVĒǖĩ 6v~[o)>ԠVVĊԒv~[R RXVĚ(Zv~o>њByC{Dv~ o >ѴByC{Dv~ >КBv~ >Bv~ >(v4@ܜ)>Ԣ2 6VVĒǖĩ 6v~[RR+Vo >ByC{Dv~ >.Bv~ v~C)>䒢VVv~R Òv~ţגǖo )>VV~RV4v~C)>ԠVVv~R Òv~ţגǖo )>ԢVV~RXV׏>VBv~ \܁\v~ȒA\܂\v~VAB\܄\v~)VA B7 C7 Dv~(v~(Zv~v0(ZAVo\܁\v~Vo ̨\BA܂\v~[Zv~Rv~C>~BzCv~ o >ҨBzCv~ Vo)D(GCBV"A\܄\v~Zv~Rv~CT>КBzCv~ o >BzCv~ ţגĒZ+SfZ>g SR%Vٚ\XVUT~Hܐ\\R+V R+VR VR#VoR-VR0VR* RV\ URo +RR0VR:VU+XR.R*+QR0VR:V-Q5 ЖQoQo(QRLRhRlo-RiV Ri}RXVRXVRVREVRGV RcVRdgRVRsV RsRn=Ro2RpqRumRxi@o VA\>Z\QV(Q'o\\QTV\;\\\̒V>QQo7S@o VA’S @o VA;SS;o @o VAXV(T-T o)~jRpS[o@o VAo @o VA’RooRu o+T\܁\\~WQV\ǖV\QV XTRQ;\VAQVV-W+Rx RX Ro$\R0 V0\o\V0\o\V0\oۏ>|\ oPoف>۠\\QRTVo TR[UہVTZ>g S QV U4ہV1Z >g So\ \\Z܁>g SoZ >g So-R5 ЖReTo Xo UoTo V7Z%>g SR%VRVSv~vWT6V3 v~vW8v~Ϛv~\܆BF~ v~ v~v2 Rv4$Rv4v2R v4)R' v4*R$R+oVv2R v4)R' v5Rv4+ ov4V v2v5@v4!RVRRRVRVRa9RRV4v2 v4RRV'v2+v~!vBvA2T9Vv2#Rv~v4 Rv~v2&RVv~vQ/v2+& R v2&RvQ@"Vv~ے Rv~v4v2#RRv4#v2v4v~ov~v4!R v2#Rv~v2&R v~v2+&(V(vQ@"Vv~v2(v2+(v4v2,v~v2.R V vQ/v2+.vQ@"v~v2(v2,R v4v~v2&RTv~vQ/v2+&V(V,oEv2Av4Rv2(, vQ@"v2v~v4RvQ@" ;vA?VRVv~v2(R,Ro, v4RRv~RYV RTRfR]R o*RDR;R,o#>֚Bv~ v46R R RvB)vQ.oJvBd-)BvQ0-Ʌ.o>>ByCv~ o9>Bv~ v~"v2(o)> Bv~ o"> Bv~ o>2Bv~ vB)vQ.o>DBv~ o>RBv~ v4y+V+oV+oRVR VXoUvo@ov2  vv2vv2vv2vv2v@v2vv2vv2RVR V4o1v@o͔RD@v@ov@AoBoCoDoEoFoGoH o @oR Ԑ̒V̘ĠvW.vovvW+vovvW(vovvW%vovvWv@ov@vWvovvWvovvW"vovv2RR R Rooox-;K-Ntœ- Ntœԃ- V/-V/-V3 -Ń - 3- V(bO((?( VPVa ((? VPVa V;Bv~hVVVVTZ;VyzV)(?(?-3Nv~V\;V V VV(<6(Bv~ vWV3v~!>Bv~ >6v\BNjCv~ v1>DBCv~ v1>dBCv~ >؈Bv~ v~pv~WvB)vQ.(/u0v2+-v~v1+v~v1 v=v1+ v~v~v~v~Qv~v~-v;Rv~¯v~vA-V -v>tv=5v~^v~{v1=AV}=ВRR3v2RvW+'+(ovW+'V(v2RvW+*++ov2RvW+'+(ovW+'V(v2RvW+*V+v~v4;v~v1:J(:ВRv2 vW+R+*V+o+*++v~jv4(R+RV'R +o +'V)++oV'+(++vC v1V vCv1;Vd;v~v~v?Rv~v~v~v~}v1<VBv~ >.Bv~ v~^@nv~v?t( v~v@*$vC v~̚>DBv~ v2d'V>ldBC~DvE ǖF vG Hv~ y(+Vv~CvW6v`vv2v v2ǖv~v~,v2v~v~Cv0Z9(v~Cv2(v~Cv2v0>֞BCv~ v~o2>ִBv~ v2(v~v2(v~v~`o>ВBC(DZv~ v2(v~v2(v~v~`v~Bv~v~(v~Ov3v~v4>,BCv~ v~̏zvA+l+r+V-vX+&V-v~~v~cv~v~v~uvCvWV.v1A(!(-o"v~.v1!(v~+v1'.v~Wv1-!t4v~#v15$-4v~#v150v~-v; TVށV߁><;']ŞBstğɅ->HTVSV>Q;߁]ŞBtğɅv1B1v=Ev1T0Vv=@v=E v10XVv=v1>ۤ-BCv~ @B6Dv1%T$V ##RdV>ۮ$BVfC&Dv~ ov1+#v1D&$TV>̨BCDv~ v1v~!V>ؒ!BCv~ do!V >ؒ!BCv~ do >!BCv~ >ZBv~ N ď@+ď>pByCNDv~ RV*\ܪ[>xBv~ \((@ܪ\v~V(tV;VRVv1YV(tV;VRVFYV(tV;VRVv1 YV(tV;VRVJYV(tV;VRVv40*>܎Bv~ v~iv1(F )V"jđiGhĐgV"fԑeGdԐJcV"bđaG`Đ_V"^ԑ]G\\v40ܪ\[V"ZYG(XW(@v~v~v4./v2#v4.4R0+4.R/RV0+203vQ0(4o ;3VVcV?4vQ16T4Vv1CvQ <F4BC6Dv~ v1VzojvQ7T4Vv1CvQ <T4BC7Dv~ v1oJvQ8T4V"v1FvQ <b4BC8Dv~ v1@Vyv~Vv~o$vQ9T4Vv1FvQ <p4BC9Dv~ v1ovQ+<vQ4 Vv1>~BCv~ xoVv1>~@BCv~ xo >ٖBCv~ vQ2o٢+$V%Bv1 vQ4C:Dv~ ovQ;T4VvW+$+%v~vQ>ټ4BC;Dv~ v~v"viv|>gvviv~G v~v~v"vVU%V%viv"vVU%viv"vV%viv"vVh)viv"vV/)vivCv"vv%v"vp+'v"@̧!ʨ!voiv~uv@v"vRR v"ʨvRv"Viv@vviv"pvV  viv"v @viv"v @viv"v viv"pv@@vi@n٪;VVcV.VVcVV]VVV@@VVcĠVVcVVV]:Vs_J5!TTvVAVAVVcVobVVcVoQVVcVV]o?VVcVV]o-VVcVovVAVAVVcVo@䠬VVcVVVcVVVcVv>>b+-V/BV.v2!Cv~ vU4v2!v~Gv1v>V+oVv2>zV!BzCDv~ ;@t ⊩VVv2!v~Gv1zV+++뒑~钑ozZ ⊩v~a >ڔBzCǖDv~ ;zVVVĒVxV >ڮBǖCv~ RVv1Vv1  ĒTV"v2>!BzCDv~ ;@t ⊩VVv2!v~GzoVv1+VBVv"@hvh@vhB BBv=+o>ضiBv~ v;Vv>ΚiBv~ >Bv~ (#hBV@h@BVvhBVv;+vv v v v"Ťvv@(F6ov@C FFV@hv@vh@ĖĊvhĖĊĖB B Bv=Vo'v>BviCvDEv~ o >iBv~ v=# >*iByCv~ i+++++䒦5T2; BɅ-3ܒĈԒTVTVUV~+otVoԒTV+orVoVRv?+ o(vAB07Ʌ-'v;BVDɅv? R(vAB07Ʌ-'v;BVDɅo(vA07BɅ-'v;BVDɅ@Vv?|vA-;:3-BɅ;@V @VovB|v@ T V;v?v=v?~ v@+ v̩v?YR`v@Vv?Gv@ V VvQ%5Kv~e>Bv~ o V$ VvQ%RKv~e>RdS&oav2]R4RВRRВR v4'V$o=v4V$o8R R v4V$v2(o)v4+$o%v4V$o ВRv2RR(v4V$o v2R(v4V$-̃vZ VVV VAo v1@oCЛAоVоđ)@V0ЛA,>BDFv~ o>Bv~ о>(BDFv~ v~V v1V(d;0@V!VeVV!VeV~8 Ve BԖCDEHv~ >Bv~ ;FVVV@FJvV(VVvDĞvByCFHIv~ RV >Bv~ \܊\v1 +\(@܊\v~F+D(;R*v=R%VFVVďDRV (JVVoD RVvA>9v5BCv~ v5RV R:RqReo~RRzv2#Ruv5++v~on;VvA9VUVv2#RVv2#Rv5Vv~v2#RGoJvB;Vv5VvA9v5VTVv2#R v5VVv~v2#RRv5+ov2#Rv5Vov2(R , v4Rv5Vv,Vv;v,Vv;v,Vv;v,VvQ3V0v>"v~}v;v@v;v@"v;v@(v~#"v~#(v~#v,v2v,v2 v,VVvVV 44V!+46)v1E"vV8v1E(vV:v1E.vV:86v1YvQZ\V>͡P܁AY\v~Rv~vQ+>vQV>SR(Tv RPZRQRtSTVYS\ţܑ\TV\ܑ\v~R\ܑ\v~ TTRSSSRRSv vQ+>RRo vovoRRopYolovVv~ov~vVv~ov~o܁v~l+-6V̖++̖̒-6VĀ(o ēSV+ ̃~ ̒RV+Ť ;ov4TVBɅV*lVVV VvB(<xoVvB(<oVvB(<o VvB(<Lo+vB(<Lv4v~evBRԒv4TV R+v"vlvH V̔ v32v#viv"@ov Ŀ ?viVVV V o䇔 VVcVo ;ŏB4Ʌ B4Ʌ Bv~>B D FHJLv~ v"v vXv0++ vX v3"@v#viHBv~v~ɯԊ++ @ыՃV;+ v"v`@vk?̔?(v3*v#viv"@ov ̕vi:)XaE\B\Na;]YX]qd/b'-B67OZ-A67 @c@ZecF[Z% o ov"viv~w~hB>Gv~Fv@v~[v~Ǽv~[v~+v~Wv~dv~v~pv~ƴv~v~v~Ȇv~ȩv~@v~Œv~ʮv~ʾv~v~(BȏB(Bpv~1v0AĠV@IVcVVVcVT((䩬VVcV@UU@nVVcV@UUVVcVVDVcVv"ovv @v    @  v vovi(PiVVV)@v)vv"(Z(> avZ)o$l)$$ $c\;Y v(( avoý>gž$$X`v~v~R++Ѡ >ݸBv~ ( VBɅ>+Bv~ ++ы ;Vv"vvVVC+VVV Vv322v#v"iv"@ov ̕ viv~Y>gv~Y>g-;(#MV"Nv~Y>gv~Y>g-;(#MV"Nv~Qv~zVVcVVcVVV]‡VcVVVcVVVW҆v~Qv~zVVcVҩVcVVVWVcVVҩVcVVV];v&v/v3 +"+$i+&+(+*+,+.+0+2+4+6+8+#+%+'+)+++-+/+1+3+5+7+9v3 (!))V_ZBV_BVBV2)v ))V_ZBVBVBV2)v ZVBv ZVBv )Xa\6/\dba]-V"oHlT ((Hl vVVcV vVVcV VVcVv vIo(vH(V"v~v~)Gv~v~Ğ-V@@>};V!VDNVt~V4 |@-b;VVcVVW䩩r+R++++;; ivW 1vW+1)) i;; ivWV1vW1RV+1)) o 1i\q;V]V\Ol\v \;V]V\Ol]v v"vv300v#viv"vvivG(V"v~v~)Gv~Ȓv~((((o (( v~wovWY>>gvW<>gvW:>gv~ppv#v1v#2v#> @ v"ĄR}…VviXŤ ށ}ŤDoǖVv v vX0vW>Vv"()hv~f=%d{cb}FAULT -> SYSTEM_RESET{cb}FAULT TUERWEITENERM{cg}Ok{cr}TimeoutApplikationNeustart(){cg}Strommittelwert: %d mA{cg}Counter: %d{cr}SetZustand(%d)!{cb}TWE STEP9{cb}TWE STEP2{co}Regler aktiv{cb}TEST OL f=%d{cb}OPERATION ENABLED AKTIV{cm}Offsetstrecke: %dmmRegler Position %d %d %d %dRegler Drehzahl %d %d %d %dRegler mom. Strom %d %d %d %dRegler feld. Strom %d %d %d %d{cb}TUERWEITENERMITTLUNG AKTIV{cb}SELBSTTEST ENDEGlob.FehlerNr=%d{cb}FAULT{cb}NOT READY TO SWITCH ON{cb}TWE STEP8{cb}TWE STEP7a Zusatz-Wartezeit{cb}TWE STEP7{cb}TWE STEP6{cb}TWE STEP5{cb}TWE STEP4{cb}TWE STEP3{cb}TWE STEP1{cb}SOFTWAREDIPPARAM STEP5DIP=%d,%d,%d,%d{cb}SOFTWAREDIPPARAM STEP4{cb}SOFTWAREDIPPARAM STEP3{cb}SOFTWAREDIPPARAM STEP2{cb}SOFTWAREDIPPARAM STEP1{cb}TEST STANDBY{cb}OPERATION ENABLED SOFTSTOPP{cb}PARAMETRIERUNG DER SOFTWARE_DIP_SCHALTER AKTIV{cb}ROTORSYNCHRONISATION AKTIV{cb}SELBSTTEST FEHLER{cb}SELBSTTEST IPM{cb}SELBSTTEST ZWISCHENKREIS{cb}SELBSTTEST TEMPERATUR{cb}SELBSTTEST KALIBRIERUNG{cb}DEBUG{cb}TEST{cb}FAULT_RESET{cb}OPERATION ENABLED{cr}FP_SetZ(%u){cy}FP GEGENBEWEGUNG BREMSEN{cy}FP LICHTSCHRANKE{cy}FP SCHWERTSTRECKE ZU{cy}FP FAHRT ZU BEI WECHSEL{cy}FP FAHRT ZU{cy}FP OFFEN{cy}FP SCHLEICHSTRECKE AUF{cy}FP FAHRT AUF{cy}FP SCHWERTSTRECKE AUF{cy}FP GESCHLOSSEN{cy}FP KEINER{cg}Tuerweite highByte: %d / lowByte: %d{cg}Tuerweite in mm: %d{co}Regler inaktiv{cY}eZUSTAND_FAHRTAUF Beschleunigung %d %d Blockiert %d{cy}eZUSTAND_FAHRTAUF Beschleunigung %d Blockiert %dDefaults->EEPROM{cr}M1 VarNr %u Fehler %u{cr}SystemVarNr %u Fault %u{co}*EEPROM_InitEepromMitDefaultwerten()Defaults Fahrprofil->EEPROM{cr}VarNr %u Fehler %u{co}EEPROM_InitRamVariablenAusEeprom(){co}*EEPROM_InitRamVariablenAusEeprom(){cr}EEPROM_Write16Verify(%u) Wr/Rd Fault!{cr}EEPROM_Write16Verify(%u) Wr Fault!{cr}EEPROM_WriteDefaultVerify(%u) Wr/Rd Fault!{cr}EEPROM_WriteDefaultVerify(%u) Wr Fault!*%lXh=%lXh IeffMax=%d{cg}keine KTV ausgewhlt (Minimale Schwertstrecke = 30mm){cg}KTV ausgewhlt (Minimale Schwertstrecke = 85mm){cg}Tr ffnet mittig{cg}Tr ffnet einseitig{cg}Trgewicht: >501kg und <600kg (TK4){cg}Trgewicht: >401kg und <500kg (TK3){cg}Trgewicht: >301kg und <400kg (TK2){cg}Trgewicht: >201kg und <300kg (TK1){cg}Trgewicht: <200kg (TK0)EPKX2KxXd6XK2d,P ddddX{X6Xde ,LPno'prqv xyP"#8 9,NO iw ,ldmdFaktor Q15->Hz=%lu{cy}----- Allgemein -----{cy}----- Motor -----{cy}*Diverse_Parameter_initialisieren(){ce}ETG INT ST 1 V%01u.%02u.%03u (%02u.%02u.%04u){cg}ResetPattern %Xh{cr}Vers.Nr. EEPROM != ROM{cr}ResetPattern %Xh!=%XhWLAN-Dongle Trweite: %dmmm>m>m>m>m>m>m>m>m>m>m>m>m>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>r><>A>F>K>j>o>>>>>>>r>>>>>>>>r>>r>r>r>r>r>>>>r>r>r>r>r>r>r>3>8>=>B>r>r>r>r>r>r>r>r>r>r>r>r>G>L>r>r>r>r>r>r>Q>>>> >>r>r>r>r>>>>">'>,>1>6>;>@>E>J>O>T>Y>r>r>r>r>r>^>c>{cy}-------- Main-Infos-Start --------------Debugging: %u %d SelbsttestFehlerIgnorieren %d SelbsttestOhneBremswiderstand{cy}----- Start der Main-Endlosschleife -----{cr}bPwmAusgaengeAktiv{cc}Endstufe_Ausschalten(){cm}Endstufe_Einschalten()TZFLG.OST 1-3 %u %u %u{cr}TZ1FLG{cr}Endstufe_Einschalten=%u{cr}Uzk=%d>%d{cg}Uzk=%d<%d{cr}Uzk=%d<%d{cg}Uzk=%d>%d{cr}Uzk=%d [500..3580]{cg}Uzk=%d{cg}Relais ein Uzk=%d>%d{co}Relais aus Uzk=%d<%d{cb}AS OEFFNEN{cr}AS_SetZ(%u){cb}AS MOTORBREMSE{cb}AS LICHTSCHRANKE{cb}AS DRAENGELN{cb}AS SCHLIESSEN{cb}AS KEINER{cb}AS STARTUP{cm}Kalibrierung(0,%u){cm}Kalibrierung (%d, %u)StromwandlerOffset[%d]=%d{cr}Offset=%d [-5000..5000]!{cm}Kalibrierung(%d,%u)"vF\7d z{v wx yLL<dED#q0123456789ABCDEF(null pointer)0123456789abcdefFLOATS? wrong formatter installed!???T_IPM=%d{cr}Uebertemperatur! T=%d>%d{cg}T=%d<%d{cr}T_amb=%d [-250..1000]{cg}T_amb=%d{cg}it %lu<%lu{cr}FAULT, I2T > I2Tmax{cr}it %lu>%luit iN=%d iMax=%d t=%u Grenzw=%lu{cy}Statistik_Init()[%d]=%d{cy}Statistik_Load(){cy}Statistik_Save()Vektorregler Phi11=%d Phi13=%d K12=%d K14=%d H11=%d H11kw=%d{cy}BSZ_Init()[%d] %lu s => %lu h R=%u s{cy}BSZ_Reset(){cb}Links- -> Rechtsdrehfeld{cb}Rechts- -> Linksdrehfeld{cr}FAULT Ieff=%d>%d{cr}FAULT - TUER BLOCKIERTIPM Temp. ADC-Wert: %dIPM Temp. 0,1C: %d{cr} ->8192{co}Kalibrierung_Reset{cr}TZINT1_ACS{cr}TZINT1_PMU(f) %ld=(%ld-%ld)/(%ld-%ld){cg}Aufprallpunkt: %dmm"I$P&T(W*W,U.Q0K2B476*8d,X \Pekosvy| }HL Xk@XX 22,ʍ!ʍ(,&@t234AR$'6dmgBCA !*)[VVXZ.02tl#)/13NO@CEGTSzyf \KL9CP5NO*,-/1>=('" no%'R}. '}R' .' %d@@@ HdCCCCCCCCCC7777777777CCC^xd^xd^xd^xdxdxnxnxnxnxZF<<2ZF<<2ZF<<2ZF<<2PF<22222222222222222222222UUUUUUUUUU7777777777UUUPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP,dd,dd,dd,dddxxnxxnxxnxxnd^xd^xd^xd^xdxd((((<<<<<<<<<< dd222dd222dd222dd22222222222222222222222222222((((((((((((((((((((((( 2222222222dd222dd222dd222dd222222<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<22222222222222222222222222dd222dd222dd222dd222222 222222222222222222222226666xndZxndZxndZxndZndZddddddddxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxz&z&z&z&666622222222222222222222222d"jΕtz &,pd>0d>Ov" v*PPvwiVVVcīũDVDVcDVWV\V@V>V5VR!V5VRĩVX@v"vV V Vc1VcVAVc1Vc1VcVAVc1VcVVcV,VVWV\V@V>V\V@V>FV5V;;Xv.묃vćVVcVTVVcVVVcVTVVcVVVcVV,VWV@VPVYVaVQV((V5V;ĩVX@v"vV VVc1VcVAVc1Vc1VcVAVc1VcVVcVV,V@(?k($vv);V_1VXVGVVg)*VcVcV2V(?k($vv;V1VXVGVVg)*VcVcV>r>w>>->e>J>1>>%>>>>>>>>>Q>>>9>>>l>T><> >>> >>>>>>>>>ݪ